Dzisiaj jest sobota, 23 września 2023 r.
Imieniny: Tekla, Bogusław

Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja

realizuje program Teatr według Jerzego Grotowskiego

Program dofinansowywany jest przez Ministerwstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wspierany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Szkołę Berlin-Reduta, 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego, Społeczny Fundusz Stypendialny, Akademię Sztuki i Kultury.

Zakres zadania i jego charakterystyka. Syntetyczny opis projektu

Jerzy Grotowski jest najbardziej znanym na świecie polskim artystą teatru.
Niestety w Polsce niewiele osób wie, że jest on – obok K. Stanisławskiego – niekwestionowanym twórcą nowoczesnego warsztatu pracy aktora, zespołu teatralnego, reżysera nad rolą i spektaklem.
Efektem proponowanego przez nas projektu będzie publikacja wydana w formie elektronicznego podręcznika na temat Jerzego Grotowskiego, jego warsztatu i jego placówek teatralno-badawczych, rozwiniętych not biograficznych: J. Grotowskiego, L. Flaszena, J. Gurawskiego, aktorów (m.in. R. Cieślak, A. Jahołkowski, M. Komorowska, R. Mirecka, Z. Molik, T. Nawrot) oraz innych osób i instytucji związanych z jego działalnością i kontynuujących jego dorobek (m.in. A. Barba, P. Brook, Z. Osiński, T. Richards; Instytut im. J. Grotowskiego we Wrocławiu, Workcenter of Jerzy Grotowski and ThomasRichards w Pontedera (Włochy), Odin Teatret (Dania) i inne.
Najcenniejszą częścią publikacji będzie filmowa prezentacja warsztatu J. Grotowskiego realizowana przez aktorów byłego Teatru Laboratorium.
Publikacja przeznaczona będzie dla nauczycieli, instruktorów teatralnych, animatorów kultury, którzy oprócz bogatej dokumentacji fotograficznej, filmów otrzymają bogatą bibliografię wspartą adresami internetowymi odsyłającymi do najważniejszych ośrodków i publikacji związanych z twórczością J. Grotowskiego.
 
Celem strategicznym informatora jest edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury – obecnych i przyszłych, zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, przez beneficjentów projektu, w zakresie stosowania warsztatu pracy teatralnej Jerzego Grotowskiego z okresu Teatru Laboratorium.
 Konferencja Generalna UNESCO wpisała 50 rocznicę utworzenia przez Jerzego Grotowskiego Teatru Laboratorium na listę rocznic obchodzonych pod auspicjami UNESCO w latach 2008–2009. Ponadto w 2009 roku obchodzona będzie 10 rocznica jego śmierci. Jubileusz powinien obejmować przedsięwzięcia takie jak: wystawy, konferencje, seminaria praktyczne, festiwal teatralny i publikacje. Chcemy polską szkołę a zwłaszcza młodych twórców teatrów przygotować do świadomego i aktywnego uczestnictwa w tym programie. Publikacja nasza będzie adresowana do nauczycieli i instruktorów teatrów amatorskich tworząc warunki do podnoszenia ich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego a poprzez nich, ich podopiecznych przygotowując dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwijając ich aktywność twórczą, co niewątpliwie przyczyni się do podnoszenie kultury teatralnej społeczeństwa. Ponadto tą drogą upowszechnimy bogate informacje (filmy, zdjęcia, artykuły, opracowania, bibliografie, adresy internetowe) o samym Grotowskim, ludziach z nim związanych (zwłaszcza o jego aktorach) i ich dokonaniach. Publikacja powinna dotrzeć do polskich szkół, domów kultury, zespołów teatralnych w grudniu 2008.
Termin realizacji: 15 czerwca 2008 do 31 grudnia 2008.
Cykl: Tą publikacją otwieramy cykl poradników metodycznych, pt. Warsztat pracy polskich artystów. Chcemy przybliżyć sylwetki twórców wybitnych, znanych, mniej znanych i tych zapomnianych kładąc nacisk na ich dokonania a zwłaszcza na metodę ich pracy twórczej. W szkołach przeważnie naucza się historii poszczególnych dziedzin sztuki i biografii twórców. My chcemy przekonać nauczycieli a zwłaszcza instruktorów ruchu artystycznego do otwierania przed podopiecznymi metod tworzenia dzieła, przybliżania warsztatu konkretnych twórców.Wiadomości zawarte w naszej publikacji będą pomocne do realizowania lekcji z języka polskiego czy wiedzy o kulturze. Szczególnie pomocne będą przy realizowaniu programu kół zainteresowań z muzyki, teatru, plastyki, architektury, filmu itp., przygotowujących do matury, do startów w konkursach i olimpiadach artystycznych jak też wzbogacając program zajęć zespołów artystycznych. Korzystać z nich będą także studenci kierunków humanistycznych jak też szkół artystycznych wszystkich szczebli.
Miejsce realizacji. Głównym miejscem realizacji będzie Warszawa i nasze placówki oświatowe, 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego oraz Akademia Sztuki i Kultury specjalizująca się w międzyszkolnych zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W warszawskiej Akademii Teatralnej spotkamy się z Mają Komorowską w celu nagrania wspomnień o jej pracy z Grotowskim i jego pracy teatralnej. Odwiedzimy wrocławski Instytut im. Jerzego Grotowskiego.  Zrealizujemy tam nagrania prezentujące zajęcia warsztatowe prowadzone przez byłych aktorów teatru Laboratorium oraz pokazać sam ośrodek byłego Teatru Laboratorium. Skorzystamy z bogatego archiwum filmów prezentujących zajęcia warsztatowe realizowane w latach osiemdziesiątych.
Zasięg. Ogólnopolski.
Uczestnicy.Przeznaczony do celów dydaktycznych poradnik –Teatr według Jerzego Grotowskiego – trafi bezpośrednio do 700 beneficjentów a pośrednio do kilkunastu tysięcy młodych odbiorców.
Marzy nam się, aby poradnik ten dotarł do 10000 nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze a zwłaszcza instruktorów i zespołów teatralnych. Ale biorąc pod uwagę możliwości finansowe, prześlemy go do kilkuset szkół miejskich i wiejskich, do ośrodków kultury, do bibliotek szkół teatralnych, Instytutu Sztuki PAN, Instytutu Badań Literackich PAN, bibliotek wydziałów humanistycznych wyższych uczelni i oczywiście do Biblioteki Narodowej. Przekazywać go  będziemy każdemu zespołowi teatralnemu biorącemu udział w przeglądach teatrów amatorskich a także przeglądach szkół teatralnych. W następnych latach będziemy czynili starania wysyłania kolejnych edycji publikacji Teatr według Jerzego Grotowskiego do kolejnych placówek oświaty i kultury.
Inni uczestnicy, podmioty  Tak, jak opisaliśmy powyżej, przy realizacji projektu współpracować będziemy z osobami związanymi z Jerzym Grotowskim i jego teatrem a zwłaszcza z aktorami byłego Teatru Laboratorium, m.in. Mają Komorowską, Reną Mirecką, Zygmuntem Molikiem, Włodzimierzem Staniewskim. Zwrócimy się do innych współpracowników Jerzego Grotowskiego: Ludwika Flaszena (współtwórca Laboratorium Teatru 13 Rzędów w Opolu), Jerzego Gurawski (współtwórca przestrzeni teatralnej teatru ubogiego), Zbigniewa Osińskiego (teoretyk teatru Jerzego Grotowskiego od początków jego powstania). Skorzystamy z pomocy warszawskiej Akademii Teatralnej, wrocławskiego Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Ważnym ośrodkiem jest nasze środowisku edukacyjne skupione przy 21 SLO im. J. Grotowskiego i Akademii Sztuki i Kultury. Filmy realizować będą nasi uczniowie w ramach realizacji programu przedmiotu Wiedza o Teatrze i Filmie. Opiekę merytoryczną sprawować będą profesjonaliści, w tym także absolwenci 21 SLO (m.in. Jan Komasa, Jan Kwieciński, Bartosz Nalazek, Piotr Sobociński). Część kosztów poniesie współpracujący z nami Społeczny Fundusz Stypendialny i naszego Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja.
Sposób promocji. Głównie poprzez portale wojewódzkich biur edukacji kulturalnej, oświatowej, kuratoriów, poprzez które zbierać też będziemy zamówienia na publikację. Zgłosimy się także do wyspecjalizowanych portali tematycznych. W tym wypadku do administratorów stron Instytutu im. Jerzego Grotowskiego (www.grotowski-institute.art.pl), Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego (www.e-teatr.pl). Chcemy, aby publikacja trafiła imiennie do osób autentycznie zainteresowanych teatrem. W ten sposób utworzymy bazę danych potencjalnych odbiorców następnych publikacji naszego cyklu Warsztat pracy polskich artystów. Zgłoszenia przyjmować będziemy na stronie naszej Akademii Sztuki i Kultury (www.akademia-kultury.edu.pl). Tam też utworzymy podstronę zawierającą materiały informacyjne o programie i jego publikacji a także część materiału metodyczno-informacyjnego każdej z publikacji.
Inne ważne informacje. Głównym materiałem metodycznym będzie zrealizowane jednego  dwudziestominutowego filmy ukazujące warsztatowe zajęcia z metody teatralnej Grotowskiego oraz pięć filmowych i audio wywiadów.
Można zadać pytanie, dlaczego właśnie nasze Stowarzyszenie ma mówić o metodzie Grotowskiego, skoro jest tyle wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się jego twórczością. Dlatego, gdyż Stowarzyszenie nasze zakładając w 1991 roku 21 Społeczne L.O. (od 2003 roku im. Jerzego Grotowskiego), postawiło sobie za cel specjalizować się w edukacji humanistyczno-artystycznej. Do dwunastu przedmiotów obowiązkowych dodaliśmy sześć – nauczanych przez cały czas edukacji licealnej: historia sztuki, wiedza o teatrze i filmie, retoryka, historia muzyki poważnej, filozofia z antropologią kultury i oczywiście język łaciński. W ciągu tych lat wypracowaliśmy  unikalny program oraz metodykę kształtowania u młodzieży twórczych i humanistycznych postaw. Każdemu z uczniów dostarczamy nie tylko wiedzę ale i umiejętności z wielu dyscyplin artystycznych. Prowadzimy ponad 20 kół zainteresowań, w których uczestniczy młodzież z całej warszawskiej aglomeracji, a na warsztaty teatralne przyjeżdżają z całej Polski. W tak szerokim zakresie, takich doświadczeń nie ma w Polsce żadna placówka oświatowa. W tym roku powinien ukazać się w wydawnictwie ARKADY Słownik Wiedzy o Kulturze (historia sztuki, muzyki, teatru, filmu oraz filozofia, retoryka, antropologia kultury). Adresowany jest on do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, do różnych środowisk humanistycznych i artystycznych. Autorami wszystkich haseł są wyłącznie nauczyciele 21 SLO im. J. Grotowskiego.   
W latach 70. Grotowski swoimi projektami parateatralnymi poszerzał granice teatru. W prowadzonych wówczas działaniach podział na aktorów i widzów ulegał zatarciu, powstawał zaś wspólny obszar spotkania – dziedzina kultury czynnej. Głównym elementem tego etapu prac było badanie warunków, w których człowiek działa prawdziwie i z całkowitym oddaniem – osiągając pełnię indywidualnego potencjału ludzkiego i twórczego.” (KONFERENCJA "PERFORMATYKA: PERSPEKTYWY ROZWOJOWE" Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 7 grudnia - 10 grudnia 2006).W ten sposób Grotowski przekroczył „rampę teatralną” wchodząc / wracając na tereny zarezerwowane dotychczas dla obrzędów religijnych. Metodyka tych działań zrewolucjonizowała także pozateatralną edukację artystyczną, kształcenie kadr menedżerskich, terapii a zwłaszcza kształcenie postaw twórczych ludzi wszystkich grup wiekowych. Planujemy podjąć ten temat, w którejś z następnych publikacji.
Powered By RiseNet CMS © 2023
   
luxusreplica uhren rolex replica orologi replica www.aaauhren.de