Dzisiaj jest środa, 17 lipca 2024 r.
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon

STATUT

STOWARZYSZENIA SZTUKA - EDUKACJA – PROMOCJA
 
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja" (zwane dalej Stowarzyszeniem). Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000235497.

2.   Stowarzyszenie ma charakter otwarty i działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Jego siedzibą jest Warszawa.

3.   Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

4.   Stowarzyszenie ma prawo zawierać porozumienia i umowy o współpracy oraz może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tym samym i podobnym profilu działania.

5.   Stowarzyszenie ma prawo używania znaków, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 
ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

6.   Stowarzyszenie stawia sobie za cel:

a)   kształcenie i doskonalenie kadr, w tym także dla wolontariatu,

b)   tworzenie dla tych kadr i dla ich działalności zaplecza dydaktycznego i organizacyjno - materialnego,

c)   tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń między placówkami, instytucjami i osobami zajmującymi szeroko rozumianą edukacją, promocją oraz sztuką, w tym także dla wolontariatu,

d)   wprowadzanie do szkół, domów kultury i innych placówek innowacji dydaktyczno-wychowawczych, a zwłaszcza nowoczesnej edukacji artystycznej, estetycznej, kulturalnej,

e)   tworzenie - na mocy obowiązujących w tym zakresie przepisów - i finansowanie placówek oświatowych i zakładów służących realizacji celów Stowarzyszenia,

f)     upowszechnianie kultury i sztuki, różnych środowisk społecznych

g)   zwiększanie dostępu do edukacji.

7.   Cele Stowarzyszenia realizowane będą w szczególności poprzez:

a)     prowadzenie w Warszawie – jako organ prowadzący – 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego oraz Akademii Sztuki i Kultury,

b)     organizowanie przedsięwzięć oraz branie udziału w projektach z zakresu edukacji, promocji, kultury, turystyki, sportu i rekreacji oraz polityki społecznej, rolnictwa, środowiska, zdrowia i infrastruktury zgodnych z programami rozwoju kraju i regionów,

c)      organizowanie kursów, seminariów oraz in­nych przedsięwzięć służących celom Stowarzyszenia,

d)     przyczynianie się do rozwoju w Polsce instytucji rynku sztuki, ich powiązań międzynarodowych - promujących zwłaszcza sztukę polską,

e)     udzielanie stypendiów, nagród, dotacji, zapomóg dla osób, instytucji wyróżniających się aktywnością w zakresie określonym przez cele Stowarzyszenia,

f)        prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,

g)     inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

8.      Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

9.   Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, mająca powyżej 16 roku życia, która chce realizować cele Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd.

10. Kandydat na członka zwyczajnego winien złożyć deklarację przystąpienia do Stowarzy­szenia i być wprowadzonym przez aktualnego członka zwyczajnego.

11. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a)   budowania życzliwej, przyjaznej atmosfery współpracy i współodpowiedzialności za osiąganie założonych celów Stowarzyszenia,

b)   przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

c)   opłacania składek członkowskich zgodnie z decyzjami Walnego Zgromadzenia.

12. Członek zwyczajny ma prawo korzystać z wszelkich form pomocy i opieki, które wynikają ze statutowej działalności Stowarzyszenia, a także z czynnego i biernego prawa wyborczego, zgłaszania wniosków do Władz Stowarzyszenia a dotyczących jego działalności oraz rekomendowania nowych członków.

13. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna i fizyczna czynnie wspomagająca statutową działalność Stowarzyszenia. Członek wspierający:

a)   przyjmowany jest do Stowarzyszenia przez Zarząd po złożeniu akcesu o przystąpieniu i uzyskaniu rekomendacji aktualnego członka Stowarzyszenia,

b)   działa przez swego uprawomocnionego przedstawiciela, jeżeli jest osobą prawną, ma te same obowiązki i korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.

14. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie i ma on te same obowiązki i korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego, ale zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

15. Członkostwo ustaje na skutek:

a)   dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b)   wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia,

c)   śmierci członka,

d)   skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatami składek członkowskich przez okres jednego roku.

16. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 
ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

17.Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

18.Kadencja władz trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

19.a. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia, pisemnie lub ustnie, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

19b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:

a.        Zarządu,

b.        Komisji Rewizyjnej,

c.        co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.

20.Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały dotyczące całokształtu merytorycznej i organizacyjnej działalności Stowarzyszenia, a zwłaszcza:

a)   wybiera pięcio-siedmioosobowy Zarząd i trzyosobową Komisję Rewizyjną,

b)   przyjmuje sprawozdania z działalności i dokonuje oceny pracy Zarządu,

c)   podejmuje uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wnio­sek Komisji Rewizyjnej,

d)   ustala wysokość składek członkowskich,

e)   podejmuje uchwały w sprawie zmiany w statucie lub rozwiązania się Stowarzyszenia,

f)     nadaje godność członka honorowego,

g)   rozpatruje odwołania od uchwał władz, w tym w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka,

h)   podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

i)     dokonuje kooptacji członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu w przypadku ustąpienia członka przed upływem kadencji.

21.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie - jeśli Statut nie stanowi inaczej.

22. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami. Do jego kompetencji należy:

a)   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b)   do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest każdy Członek Zarządu, jednoosobowo, z zastrzeżeniem spraw majątkowych (§ 29),

c)   kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

d)   uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu, zatwierdzanie bilansu,

e)   powoływanie, rozwiązywanie sekcji, komisji problemowych stałych i okresowych, uchwalanie ich regulaminów oraz nadzorowanie ich działalności,

f)     występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego oraz przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

g)   wybieranie ze swego składu przewodniczącego, jednego lub dwu zastępców, sekretarza oraz skarbnika a także wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania pism majątkowych,

h)   dokonywanie kooptacji członków Zarządu w okresie między zebraniami Walnego Zgromadzenia - w przypadku ustąpienia członka przed upływem kadencji,

i)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

23.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.

24.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

25.Komisja Rewizyjna powoływana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej - pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. Komisja Rewizyjna:

a)   występuje do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontroli i żąda wyjaśnień,

b)   wybiera ze swego składu przewodniczącego,

c)   składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu i składa wnioski w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

d)   członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

e)   do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy dokonywanie dokooptacji członka Komisji w okresie między zebraniami Walnego Zgromadzenia – w przypadku ustąpienia członka przed upływem kadencji.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

26.Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.

27.Na fundusze składają się:

a)   składki członkowskie,

b)   dotacje, subwencje, zapisy, darowizny, ofiarność publiczna,

c)   dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z przepisami prawa,

d)   inne wpływy z działalności stowarzyszenia.

28.Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany jedynie na działalność statutową.

29.Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis Przewodniczącego Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie. 


 
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

30.Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadze­nie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, a bez względu na ilość obecnych - w drugim terminie.

31.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia ma prawo podjąć jedynie Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

32.Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznaczony może być jedynie na cele określone w Statucie i zgodnie z uchwałą ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

33.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Powered By RiseNet CMS © 2024
   
luxusreplica uhren rolex replica replicaorologi.to borse finte www.aaauhren.de