Dzisiaj jest poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk
Projekt MŁODY WOLONTARIUSZ
 
Pomysł projektu zrodził się na podstawie dobrych praktyk stosowanych w Portugalii, z którymi realizatorzy mieli okazje zapoznać się w ramach wizyty studyjnej w Lizbonie w 2010r, która była zrealizowana w ramach projektu "1.18 Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności".

Celem głównym projektu jest :
1.zwiększenie działań wolontaryjnych wśród uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych (z terenu Warszawy), poprzez realizację projektów na rzecz adresatów działań prowadzonych przez organizację pozarządowe.
2. zwiększenie wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat możliwości wykorzystania usług wolontaryjnych.
Cele dotyczące efektów.
- Zaangażowanie od 15 do 30 uczniów w działania wolontaryjne świadczone na rzecz organizacji pozarządowych. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez: zaangażowanie uczniów danej szkoły i realizowanie projektów dla danej organizacji
- Opracowanie i zrealizowane co najmniej jednego projektu przez każdego ucznia (będącego pod opieką wyznaczonego opiekuna) na rzecz adresatów działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez: działania wolontariuszy na rzecz adresatów działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz utworzenie i aktywne uczestnictwo w kole wolontariatu w danej szkole.

Cele dotyczące działań.
- Przeprowadzenie szkoleń w trzech szkołach dla co najmniej 200 uczniów na temat "Jak zostać dobrym wolontariuszem".
- Przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 3 przedstawicieli wybranych pięciu organizacji pozarządowych (łącznie przeszkolonych zostanie 15 osób) na temat "Wolontariat w 100%".
Oddziaływania przewidziane w projekcie „Młody wolontariusz” koncentrują się na podniesieniu atrakcyjności pracy wolontariackiej dla młodych ludzi oraz zwiększenie popularności idei wolontariatu. Projekt kierowany jest do młodzieży gimnazjalnej.
W każdej szkole biorącej udział w projekcie:
- odbędzie się 1,5 godz. spotkanie uczniów II klas z trenerem (koordynatorem ds. szkół)na temat szeroko pojmowanego wolontariatu. Poruszane będą kwestie historii wolontariatu, istotnych danych statystycznych, przykładów a przede wszystkim możliwości jakie on daje. Przedstawiona będzie lista i podstawowe informacje dotyczące organizacji pozarządowych objętych projektem. Edukacja młodzieży gimnazjalnej ma na celu zachęcanie do angażowania się w wolontariat.
- po szkoleniu zorganizowane będą zapisy osób zainteresowanych wolontariatem a w dniach następnych zorganizowana będzie rekrutacja i rozmowa kwalifikacyjna. Spośród chętnych wyłonionych zostanie min. 5 wolontariuszy z danej szkoły.
- kolejnym etapem będzie przeprowadzenie dwóch 1,5 godz. szkoleń tematycznych poszerzających wiedzę o wolontariacie oraz przedstawione zostaną warunki wzięcia udziału w projekcie. Uczniowie/wolontariusze zobowiązani będą do aktywnego działania w kole wolontaryjnym w danej szkole utworzonym przez opiekuna wolontariatu. Każdy uczeń będzie pełnił funkcje wolontariusza w wybranej przez siebie organizacji pozarządowej. Czas trwania wolontariatu i zadania wolontariusza będą z góry ustalone przez koordynatora ds. NGO w porozumieniu z daną organizacją pozarządową.

W celu uzyskania certyfikatu każdy wolontariusz będzie zobowiązany do prezentacji swoich działań na końcowym spotkaniu które odbędzie się w grudniu b.r.

Koordynator ds. NGO przeprowadzi 4-godzinne szkolenie w każdym z wybranych NGO na temat tego jak korzystać z pomocy wolontariuszy. Będzie świadczył wsparcie organizacjom pozarządowym w przygotowaniu oferty pracy wolontaryjnej ukierunkowanej na potrzeby (aspiracje) gimnazjalistów, które później zostaną przedstawione uczniom przez koordynatora ds. szkół. Będzie również pośredniczył w nawiązywaniu współpracy pomiędzy (potencjalnymi) wolontariuszami a organizacjami.
Zaplanowane działania mają innowacyjny charakter. W tym kontekście głównym walorem jest ich kompleksowość - objęcie oddziaływaniami wszystkich najważniejszych obszarów (dot. edukacji oraz kwestii organizacyjnych) mających znaczenie w skutecznej promocji wolontariatu.
Działania te realizują również zasadę równych szans, poprzez stwarzanie pola do twórczej aktywności młodzieży wywodzącej się z różnych grup społecznych. Ponadto, przewidziane w projekcie działania, jako przykład tzw. dobrej praktyki, mają szersze odniesienie realizując zadania z zakresu edukacji obywatelskiej i wspierając działania NGO’sów.
Koordynator Merytoryczny - przez cały czas trwania projektu, będzie osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg wszystkich działań przewidywanych w ramach projektu,nadzór merytoryczny i superwizyjny, będzie on brał czynny udział w tworzeniu materiałów szkoleniowych, będzie koordynował działania promocyjne projektu.
Koordynator Merytoryczny - mgr Małgorzata Kruk
Psycholog, wiele lat związana ze Stowarzyszeniem Monar i innymi NGO statutowo zajmującymi się szeroko rozumianą profilaktyką i terapią uzależnień, do 2008 wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Sieć Plus. Odznaczona Honorową Czerwoną Kokardką - nagroda Ministra Zdrowia - za działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS. Współpracuje z Kliniką Akademii Medycznej Chorób Wieku Dziecięcego. Koordynator i realizator licznych projektów finansowanych ze środków rządowych, samorządowych oraz unijnych.Realizowała i koordynowała projekty takie między innymi jak:
"Wspieranie i reintegracja zawodowa osób opuszczających ośrodki MONAR i MARKOT" współfinansowanego ze środków EFS, działanie 7.21 - koordynator ds ewaluacji i badań psychologicznych,
„Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowania modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”w projekcie systemowym 1.18 (jest to wspólny projekt Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Sieci Barka, Stowarzyszenia MONAR, Caritas Kielce, Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” z Warszawy) koordynator Grupy Eksperckiej ds. Zdrowia,
"Turnusy rehabilitacyjne dla osób żyjących z HIV/AIDS" Stowarzyszenie Bądź z Nami, Stowarzyszenie Sieć Plus,finansowane ze środków UM Warszawa oraz Krajowego Centrum ds AIDS, koordynator,
"Liderzy" Stowarzyszenie Alternatiff, finansowany ze środków UG Śródmieście, koordynator,i inne.
Współpracowała z takimi organizacjami jak min.: Stowarzyszenie Bądź z Nami, Stowarzyszenie Alternatiff, Stowarzyszenie Sieć Plus, MONAR, Fundacja Edukacji Społecznej, Fundacja Jaś i Małgosia i inne. Autor i współautor publikacji dotyczących szeroko rozumianej problematyki społecznej
Powered By RiseNet CMS © 2021
   
Laserpointer Store replica watches uk www.aaauhren.de rolex replica uk breitling replica rolex replica